Sąd Najwyższy przedstawił pytania prawne w odniesieniu do zadośćuczynienia dla bliskich poszkodowanego

W dniu 24 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, rozpoznając skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego wywiedzioną od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 8 stycznia 2016 r., którym Sąd odwoławczy zmienił częściowo wyrok Sądu pierwszej instancji w ten sposób, że oddalił powództwo B.P. oraz małoletniego B.P. (tj. żony i…