Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń, znana inaczej pod skrótem IDD (Insurance Distribution Directive) wchodzi juz październiku tego roku. Od dłuższego czasu  pośrednicy i ubezpieczyciele przygotowywali swoje procedury do przestrzegania zasad dyrektywy.

Bez wątpienia zmiany jakie powinny zostać wprowadzone mają bardzo duże znaczenie dla rynku usług ubezpieczeniowych. Każda firma, która zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń lub pośrednictwem tego typu usług będzie musiała liczyć się z nowymi wymogami mającymi na celu badania potrzeb klienta w odniesieniu do proponowanych produktów. Dodatkowo każdy klient będzie musiał otrzymać informację o pobranej prowizji w odniesieniu do danej transakcji. Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych nie będzie mogła się odbywać jak do tej pory, że ważniejsza byłą prowizja pośrednika mimo iż inne produkty były bardziej dopasowane do klienta.

Dyrektywa miała wejść w życie już na początku tego roku, jednak zmiany wprowadzane nie są zbyt proste, bowiem nie dotyczą tylko sytuacji w której ubezpieczyciel da klientowi dodatkowy dokument do podpisania, ale są one bardziej skomplikowane. Ubezpieczyciele muszą dostosować swoje systemy informatyczne, procedury oraz całą strategię dotyczącą sprzedaży. Z pewnością możemy spodziewać się radykalnych zmian w zakresie sprzedaży oraz oferowanych produktów, modelu dystrybucji czy nawet w sposobie ich prezentacji, reklamy oraz podpisywania samych umów. Każdy klient przed zakupem będzie musiał mieć świadomość wybranych produktów i tego z czym one się wiążą.

Dyrektywa wprowadziła konsternację w środowisku ubezpieczeniowym, bowiem cieżko jest stwierdzić dokładne wymagania klientów. W szczególności, że w maju bieżącego roku weszły przepisy RODO. Zatem dogłębna analiza potrzeb klienta nie tylko budziła pewne obawy o sprawy z zakresu pobierania danych osobowych, ale również w jaki sposób je przetwarzać. Czym innym jest zapytanie klienta czego Pan potrzebuje, jakiego ubezpieczenia, a czym innym jest wypytywanie klienta o jego zarobki, sposób życia, czy też stan zdrowia. Zatem istotne jest w jaki sposób dane pobrane od klienta powinny być chronione i przetwarzane.

Z drugiej zaś strony wejście w życie dyrektywy IDD wniesie do rynku ubezpieczeniowego większą ochronę klienta. Klient będzie czuł większą transparentność. Nie powinno być zatem sytuacji w której klient powie, że ktoś go oszukał, bo nie chciał tego produktu a sprzedano mu go. Klient będzie musiał dokładnie zapoznać się z ofertą i w sposób nie budzący wątpliwości ją zatwierdzić uznając, że spełnia ona jego wymagania.

Podejrzewam, że omawiana dyrektywa może mieć podobne rezultaty jak MiFiD II, która miała zastosowanie na rynku inwestycyjnym. Rewolucyjne rozwiązania, które nie budzą  żadnych wątpliwości podczas sprzedaży produktów ubezpieczeniowych nie tylko mogą podnieść jakość sprzedaży ale też wpłyną na wizerunek branży ubezpieczeniowej.

Aby uniknąć przypadków niewłaściwej sprzedaży, sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powinien zawsze towarzyszyć test wymagań i potrzeb klienta w oparciu o uzyskane od niego informacje. Każdy produkt ubezpieczeniowy oferowany klientowi powinien zawsze odpowiadać wymaganiom i potrzebom klienta i być zaprezentowany w zrozumiałej formie umożliwiającej klientowi podjęcie świadomej decyzji.

W przypadku udzielenia porady przed sprzedażą produktu ubezpieczeniowego, oprócz wypełnienia obowiązku określenia wymagań i potrzeb klienta należy przedstawić klientowi zindywidualizowaną rekomendację, wyjaśniając, dlaczego dany produkt najlepiej spełnia wymagania i potrzeby ubezpieczeniowe danego klienta.

Cel dyrektywy

„Konsumenci powinni korzystać z ochrony na jednakowym poziomie niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji. Dla zagwarantowania jednakowego poziomu ochrony oraz umożliwienia konsumentowi korzystania z porównywalnych standardów, zwłaszcza w zakresie ujawniania informacji, zasadnicze znaczenie mają równe warunki prowadzenia działalności przez dystrybutorów.”

„..dyrektywa powinna zapewniać stosowanie jednakowego poziomu ochrony konsumentów oraz korzystanie z porównywalnych standardów przez wszystkich konsumentów. Niniejsza dyrektywa powinna wspierać równe warunki działania i równe warunki konkurencji między pośrednikami, niezależnie od tego, czy są oni powiązani z zakładem ubezpieczeń. Dla konsumenta korzystne jest, jeżeli produkty ubezpieczeniowe są dystrybuowane różnymi kanałami i poprzez pośredników współpracujących w różnych formach z zakładami ubezpieczeń, pod warunkiem że są oni zobowiązani stosować podobne zasady dotyczące ochrony konsumenta. Państwa członkowskie powinny wziąć to pod uwagę przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy.”

Kogo dotyczy dyrektywa IDD

„Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej zamieszkałej lub mającej siedzibę albo chcącej zamieszkać lub założyć siedzibę w państwie członkowskim w celu podjęcia i prowadze- nia dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych”

Pełny tekst dyrektywy

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *